อังคาร, 06. สิงหาคม 2019, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก

จาก 06. สิงหาคม 2019 - 9:00

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
ThailandBan Kruatบ้านหนองดุม ต.จันทบเพชร31180
แสดงบนแผนที่
21 คนที่เข้าร่วม
คำอธิบายของเหตุการณ์
กิจกรรม สานฝัน..ปันใจให้น้อง ครั้งที่7
การมองผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง เข้าใจมุมของคนอื่น เขาต้องการอะไรอยู่ในสภาพไหน เราช่วยอะไรได้บ้าง มองเห็นสังคม มองเห็นแนวทางที่จะช่วยกันลดปัญหา เริ่มให้ เริ่มสละสิ่งที่เรามีอยู่ ซึ่งนั้นเป็นการพัฒนาจิตใจ จิตใจที่เห็นผู้อื่นด้วย ไม่เพียงแต่ตัวเรา เราอาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยอะไรบางอย่าง แบบ...เพื่อนช่วยเหลือกันและกันไม่ใช่ผู้เหนือกว่า เรามาร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเราสักครั้ง ทำกิจกรรมร่วมกัน สละของเล่นส่วนตัวที่ไม่เล่น หนังสือที่สามารถทำประโยชน์แก่เด็กๆ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฯลฯ แล้วเราทุกคนมาร่วมช่วยสังคมกัน เราเชื่อว่ายังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังถูกพูดถึงว่าเป็นเด็กด้อยโอกาส ไปช่วยเหลือน้องๆ ร่วมกันจับมือเดินไปด้วยกันนะคะ

โครงการสานฝัน ปันใจให้น้อง ครั้งที่7
ประจำปี พ.ศ.2559
..................................................................................................................................................................

1. ชื่อโครงการ ปันใจให้น้อง ครั้งที่7
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่ม/บุคคลสาธารณะ
3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดำเนินการ
1. นางสาวศรินนา แก้วสีเคน หัวหน้าโครงการ
2. นางสาวสมาพร วาปีกัง กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ประทุมโพธิ์ กรรมการ

4. หลักการและเหตุผล

แสดงมากขึ้น
การมองผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง เข้าใจมุมของคนอื่น เขาต้องการอะไรอยู่ในสภาพไหน เราช่วยอะไรได้บ้าง มองเห็นสังคม มองเห็นแนวทางที่จะช่วยกันลดปัญหา เริ่มให้ เริ่มสละสิ่งที่เรามีอยู่ ซึ่งนั้นเป็นการพัฒนาจิตใจ จิตใจที่เห็นผู้อื่นด้วย ไม่เพียงแต่ตัวเรา เราอาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยอะไรบางอย่าง แบบเพื่อนช่วยเหลือกันและกันไม่ใช่ผู้เหนือกว่า เรามาร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเราสักครั้ง ทำกิจกรรมร่วมกัน โครงการจิตพัฒนา จึงจัดกิจกรรมให้เพื่อนๆมีส่วนร่วม เพื่อนกระตุ้นให้แต่ละคนลุกขึ้นมาทำความดีคนละนิด คนละนิดเดียวเท่านั้นประเทศของเราจะงดงามขึ้นอีกไม่น้อย การจัดตั้งโครงการจิตอาสาขึ้นโดยให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมกันทำดีเพื่อรวมกันทำความดี เพื่อพัฒนาโรงเรียนในชนบท เช่นบูรณะพื้นที่ต่างๆในโรงเรียน รับบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยความมีน้ำใจ
2. เพื่อเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะให้กับผู้ร่วมโครงการ
3. ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมร่วมกันในการช่วยเหลือสังคม

6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนในชนบท
7. เป้าหมายผู้รับบริการ
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

8. วิธีดำเนินการ
ทำการสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่นักเรียนขาดแคลนด้านอุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนรู้ และจัดร่างโครงการ เชิญชวนผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันดำเนินโครงการ เสนอและติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่จะเข้าไปทำประโยชน์ จัดทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตามที่วางเป้าหมายไว้สูงสุด
9. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินการ 5 เดือน เริ่มจาก 1 มีนาคม 2559 ถึง 31กรกฎาคม 2559

10. แผนดำเนินการ
แผนการและกิจกรรมดำเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นเตรียมการ
1.จัดร่างโครงการ
2.แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
3.สำรวจและจัดเตรียมสถานที่

ขั้นดำเนินงาน
1.จัดประชาสัมพันธ์โครงการ
2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
3.แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม
1.จัดบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อม
2.บริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน
3.ทำร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน

ขั้นตอนการประเมินผล
1.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
2.สรุปผลการดำเนินงาน

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ จำนวน .............. บาท
1. ทำกิจกรรมนันทนาการนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกัน งบประมาณ .............บาท
2. บริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา งบประมาณ ............บาท
3. มอบทุนการศึกษา (อนุบาล-ม.3) จำนวน 60 ทุน ทุนละ500 บาทเป็นเงินจำนวน .........บาท
4. ค่าเดินทาง/ที่พัก อื่นๆ งบประมาณ ………. บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำใจและจิตสาธารณะ
2. ผู้ให้และผู้รับต่างมีความสุขร่วมกัน

ลงชื่อ
(นางสาวศรินนา แก้วสีเคน)

ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด เหตุการณ์

1 ธันวาคม 2556 วันปลดแอกประเทศไทย
อังคาร 31. ธันวาคม 2069
211 shares
Play-based Natural building: Spaghetti and Marshmallow Tower
อาทิตย์ 29. กันยายน 2019
3 shares
Talk: The Value(s) of Crafting in the 21st Century
เสาร์ 28. กันยายน 2019
3 shares
Most Respected Biz were Network marketing business? You must be joking?!?!
พฤหัสบดี 26. กันยายน 2019
4 shares
Digital Asset Designer Meetup 2019
เสาร์ 19. ตุลาคม 2019
2 shares
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้